onsdag 23 oktober 2013

Bredablick

Uppsala

Samråd pågår till den 24 november 2013

Ett flerbostadshus med ca 50-55 nya lägenheter som mot gatan har samma höjd som de omgivande husen och som sedan in på gården successivt växer i höjd tills det når tio våningar. Fasaden är tänkt att bli i tegel och puts.

Kungsblick AB och Fidjeland arkitektkontor

Illustration: Fidjeland arkitektkontor

Bebyggelse mot Kungsgatan. Illustrationer har upprättats av Fidjeland arkitektkontor

Möjlig bebyggelse som komplement till befintlig längs med Kungsgatan. Illustrationer har upprättats av Fidjeland arkitektkontor

Illustrationer har upprättats av Fidjeland arkitektkontor


Karta: Uppsala Kommun


Plan- och byggnadsnämnden:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Kvarteret Bredablick utgör idag ett rutnätskvarter bestående av ungefär lika delar bostäder som verksamheter i form av kontor och skolverksamhet. Bebyggelsen i kvarteret härstämmar från olika epoker. Kvarteret är idag inte helt kringbyggt utan har ett par öppningar mot omgivande gator. Mellan två huskroppar mot Kungsgatan finns idag en knappt 25 meter bred öppning som inrymmer en byggrätt för nytt bostadshus enligt gällande detaljplan. Planen syftar till att komplettera kvarteret med ett nytt flerbostadshus som till stor del bygger för denna öppning och får en större utbredning som ett lamellhus i det inre av kvarterets gårdsrum. 
Byggherren för aktuellt projekt är Kungsblick AB, som är ett samägt projektbolag bildat av fastighetsägarna som omger planområdet: Inpress AB och HSB. Dessa har tillsammans under år 2011 anlitat tre olika arkitektkontor som genom parallella uppdrag gjort förslag till ny bostadsbebyggelse inom planområdet. Vinnande förslag har utsetts av byggherren i dialog med Uppsala kommun genom byggnadsnämndens presidium. Detta förslag har upprättats av Fidjeland arkitektkontor och utgjort underlag för detta detaljplaneförslag i termer av volym och utbredning för ny bebyggelse. 
Medverkande
Detaljplanen har tagits fram som s k byggherreplan av Reierstam arkitektur & projektutveckling AB genom Göran Reierstam, arkitekt SAR/plankonsult, på uppdrag av byggherren Inpress AB tillsammans med HSB Produktion AB. Illustrationer har upprättats av Fidjeland arkitektkontor AB liksom solstudier. Bullerutredning har tagits fram av ÅH Akustikkonsult genom Anne Hallin. Geoteknisk undersökning och miljöteknisk markundersökning har utförts av Geosigma AB.
Uppsala Kommun
Fidjeland

Inga kommentarer: