torsdag 31 oktober 2013

Råbykungen och Stenkrossen

Lund

Samråd 2013-11-04 - 2013-12-20

Förtätning med bostäder, förskola, gymnasieskola och kompletterande centrumverksamheter.

White Arkitekter

Karta: Lunds Kommun

Stadsbyggnadskontoret:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteren Råbykungen och Stenkrossen med bostäder, förskola och gymnasieskola, samt med kompletterande centrumverksamheter. 
Planområdet är placerat i direkt anslutning till Lunds stadskärna, varför typiska karaktärsdrag från stadskärnan utgör viktiga grundstenar i planförslaget. Planförslaget ger förutsättningar för variation av byggnadstyper, bostadstyper och funktioner. Detta ökar förutsättningar för att olika människor vistas i samma kvarter. Förslaget innefattar också en variation i byggnadsskala och flera små offentliga rum, vilket skapar en upplevelserik miljö och ett mervärde för alla människor stadsdelen. 
Grönskan, med de befintliga träden som stomme, utgör en viktig komponent i förslaget. Trädvolymer omsluter kvarteren och solitärer ges förutsättningar att växa sig stora och vackra i kvarterens inre. Gående och cyklister rör sig obehindrat genom området. All bilparkering föreslås under mark med angöring från omgivande gator.
Medverkande
I planarbetet har planarkitekt Henrik Nilsson, trafikplanerare Luminita Popescu, lantmätare Kristin Håkansson, exploateringschef Anita Wallin och planarkitekt Elin Karlsson medverkat. 
White har deltagit aktivt i planarbetet och tagit fram förslag till illustrationsplan. White har också tagit fram flygbilder som illustrerar de framtida kvarteren.
Lunds Kommun
White Arkitekter

Inga kommentarer: