torsdag 12 september 2013

Lindö 2:1 (sydöstra hamnområdet)

Norrköping

Samråd 2013-09-12 - 2013-11-04

Cirka 150 bostadslägenheter i form av flerbostadshus, radhus och friliggande småhus

ÅWL och Sandell Sandberg.


Stadsbyggnadskontoret:
Sammanfattning: Planens syfte, bakgrund och utvecklingsförslag
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för en attraktiv och vattennära bostadsbebyggelse, ett hamncentrum med kommersiella verksamheter och service samt möjliggöra en utveckling av rekreationsmöjligheter och skapa ett skydd för naturvärden.

Planområdet har en stor utvecklingspotential både för attraktivt, vattennära boende och som utflyktsmål för Norrköpings invånare samt turister. Planering av området innebär en möjlighet för Norrköping att vända sig mer mot Bråviken genom att utveckla och stärka Lindös attraktivitet. I Lindö småbåtshamnsområde finns idag tre båtklubbar, en gästhamn, en badplats, bangolf, fotbollsplaner, en restaurang. Delar av hamnområdet är idag i dåligt skick och de offentliga ytorna behöver rustas upp. Lindö FF använder fotbollsplanen i planområdet i dagsläget, men har huvuddelen av sin fotbollsverksamhet vid idrottsområdet vid Bråviksskolan i Lindö.

Planförslaget ger plats för kommersiella och båtklubbsverksamheter i de nordvästra delarna. Områdets södra och nordöstra delar som kallas för ”Roddaren” respektive ”Kullen” sätts av för totalt cirka 150 bostadslägenheter i form av flerbostadshus, radhus och friliggande småhus. På ”Kullen” finns även ett skogsområde som planläggs som natur. Ett befintligt rekreationsområde och badstrand ligger mellan hamncentrumet och skogen. Badstranden är Norrköpings enda stadsnära badplats vid havet och utgör en viktig rekreationsmöjlighet för hela Norrköpings tätortsbefolkning. Ett promenad- och cykelstråk säkras längs stranden och längs en ny huvudgata. Detta stråk skapar förbindelser med småbåtshamnen i väster och Abborreberg, ett rekreationsområde med högt kulturhistoriskt värde, i öster.

Flera frågeställningar studeras särskilt i planen. Delar av planområdet ligger inom en riskzon för framtida översvämning och innehåller förorenad mark. Behov av skyddsåtgärder analyseras. Skogen på ”Kullen” i planområdets östra del har höga naturvärden. Skydd skapas för denna natur i detaljplanen. Dagvattenhantering är viktig eftersom vattenkvaliteten i Bråviken, som tar emot vattnet, bedöms vara ”otillfredsställande”. Åtgärder behövs för att förbättra vattnets kvalitet. Strandskyddet avses upphävas i delar av planområdet.
Norrköpings kommun
Sandell Sandberg
ÅWL

Inga kommentarer: