fredag 20 september 2013

Sätra 10:1 - Idrottsvägen

Gävle

Samråd 2013-09-20 - 2013-10-18

Arena område med både en fotbollsarena och en multisporthall.


Vy längs Idrottsvägen från väster med fotbollsarena och tornbyggnader

Fotbollsarenans entrésida mot Idrottsvägen

Illustration av multisporthallen mot Idrottsvägen

Samhällsbyggnad Gävle:
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen upprättas i syfte att möjliggöra ett arenaområde som omfattar både en fotbollsarena och en multisporthall vid Sätraåsen. Fotbollsarenan kommer att placeras på nuvarande parkeringsyta öster om Läkerol Arena och multisporthallen vidare öster om fotbollsarenan. Nya parkeringsytor kommer att anläggas inom redan planlagda områden i anslutning till GTK-hallen samt norr om Gunder Häggstadion. Idrottsområdet ses som en del i en framtida stadsdel där det på sikt även finns möjligheten att utreda verksamheter för handel, kontor, hotell och eventuellt bostäder.
Tidplan för detaljplan
- Samråd september- oktober 2013
- Granskning december 2013
- Antagande februari 2014
Gävle Kommun

Inga kommentarer: