torsdag 19 september 2013

Kung Oscar 3 och 4

Lund

Samråd 2013-09-16 - 2013-11-18

Två bostadskvarter med i huvudsak flerbostadshus och ett kontorskvarter. Läs mer nedan och följ sedan länkarna för mer information.

Fojab Arkitekter.

Flygperspektiv från nordväst. Illustration Fojab arkitekter, 13-05-07.

Vy från väster. Illustration Fojab arkitekter, 13-05-07.

Flygperspektiv från sydost. Illustration Fojab arkitekter, 13-05-07.
Stadsbyggnadskontoret:
Planförslaget innehåller bebyggelse med stenstadens karaktär, två bostadskvarter med i huvudsak flerbostadshus och ett kontorskvarter med ett kontorshus med lokaler mot Kung Oskars väg. Byggnaderna ska ligga i suterräng med delvis underjordiskt parkeringsgarage i ett eller två plan. Byggnaderna ska i huvudsak ha ha entréer mot Kung Oskars väg, Norra Spolegatan och Carl Bernlunds gata samt mot inkilade entréplatser och mot gårdsgatan/gångfartsområdet längs järnvägen.
Samrådsförslaget skiljer sig från planprogrammet. Förslaget åstadkommer två bostadskvarter som begränsas så att det inte påverkar parkeringen till fastigheten Kung Oskar 2. Förslaget tar bättre hänsyn till befintlig terräng, bättre möjligheter till etappvis utbyggnad och ger möjligheter till en ny gång- och cykelväg samt ger fler bostäder och kontor. Förslaget inkräktar fortfarande något i slänterna kring koloniområdet Plantagelyckan på fastigheten Innerstaden 1:1. Förslaget ger samma möjlighet att lösa parkering för fastigheten Kung Oskar 1 som planprogrammet. 
Planförslaget innefattar:
  • Två kvarter med tillsammans cirka 17 000 kvm BTA bostäder fördelat på 170 lägenheter i 2-5-våningshus
  • Ett kvarter med drygt 10 000 kvm BTA kontor i 2-6 våningar
  • Suterrängvåningar eller underjordiska parkeringsgarage under kontor och bostäder
  • Norra Spolegatan förlängs fram till Carl Bernlunds gata
  • En gång- och cykelförbindelse görs möjlig i Carl Bernlunds gatas förlängning norrut
Medverkande
I planarbetet har trafikplanerare Jessica Jaremo och Anna Andersson samt lantmätare Kristin Håkansson medverkat. Planförslaget har tagits fram tillsammans med Lorentzon AB genom Kjell Adamsson, Pia Månsson och Magdalena Hedman, Fojab Arkitekter. Riskutredning av Fredrik Nystedt, WUZ och bullerutredningar av Eva Sjödahl, Tyréns.
Lunds kommun
Fojab Arkitekter

Inga kommentarer: