måndag 29 juli 2013

Vingpennan

Jönköping

Samråd juli- 13 september 2013

500 bostäder jämte lokaler för förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning.

Alma Arkitekter

Vy från nordost. Alma arkitekter.

Vy från nordväst. Alma arkitekter.

Vy från väster. Alma arkitekter.

Vy från öster. Alma arkitekter.
Trygghetsboendet och centrumhuset sett från norr. Alma arkitekter.

Vy mot söder mot naturreservatet. Alma arkitekter.
Situationsplan. Alma arkitekter


Stadsbyggnadskontoret:
SAMMANFATTNING
Kungsängsskolan är nedlagd och kommunen har beslutat att använda området för bostäder, vilket kräver en ny detaljplan. Planarbetet har föregåtts av parallella idéutredningar vars syfte var att få svar på frågan hur området ska disponeras för att möjliggöra en relativt hög täthet och samtidigt ta tillvara områdets förutsättningar. Området ska på ett naturligt sätt kunna tomtindelas för fördelning till flera byggherrar med skiftande resurser och för olika upplåtelseformer. Kommunen har höga ambitioner vad gäller miljöfrågor och arkitektonisk utformning och vill se alternativa och kreativa lösningar. Efter utvärdering har kommunen valt att samarbeta med Alma arkitekter vid upprättandet av detaljplanen. Planförslaget innebär att knappt 500 bostäder kan byggas jämte lokaler för förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Avsikten är att Mobility management och trähusbyggnation ska prövas inom hela eller delar av planområdet.
Alma Arkitekter
Jönköpings kommun

Inga kommentarer: