fredag 26 juli 2013

Stora örnen

Piteå

Granskning 2013-07-15 – 2013-08-12

Del av detaljplan avseende hög byggnad. Resterande del av detaljplanen vann laga kraft 2013-07-18 .

Ett 15 våningar och 51 meter högt hus.

BSK Arkitekter

Vy österut längs Hamngatan
Vy söderut längs Lillbrogatan

Volymmodell före/efterPlanens syfte 
I det sydvästra hörnet tillåter planen en ny hög byggnad som i samband med
planläggningen föreslås innehålla ett nytt hotell och konferens‐ och kontorslokaler.
Revidering efter granskning  
Miljö‐och byggnämnden beslutade att 2013‐05‐31 undanta en del av planen från antagande för att ytterligare studier av höghusets utformning och skuggverkan skulle kunna ske. Denna del är nu föremål för granskning.
Påverkan av planerad hög byggnad på omkringliggande bebyggelse vad gäller beskuggning blir
betydande. För att förbättra situationen har planen reviderats för att åstadkomma en smalare
byggnad vilket innebär att skuggan vandrar snabbare över den omkringliggande bebyggelsen. 
Avsmalningen innebär att karaktären av landmärke skärps. Husets högsta del har smalnats från ca 30,5meters bredd till 24m bredd mot Hamngatan, inklusive byggnadens utkragande del om 2m. Mellanliggande del ges en högsta höjd om +31,5m. För att bibehålla projektets förväntade exploateringsgrad höjs högsta tillåtna byggnadshöjd till +53 m för husets högsta del varvid ytterligare ett våningsplan kan utföras. 
Planbestämmelser för den del av planen som undantagits innebär att husets volym är fortsatt
varierad och smalare än tidigare vilket har en gynnsammare påverkan avseende skuggning, se
reviderad skuggstudie. 
‐ f3: Bebyggelsens olika delar ska utformas så att den blir volymmässigt varierad med vertikal
indelning.
Pitrå Kommun
BSK Arkitekter

Inga kommentarer: