söndag 21 juli 2013

Västra Falun

Falun

Granskning 2013-07-16 - 2013-08-16

Bostäder, kontor och butiker.

Sweco

Vy från sydost.

Markvy från sydväst.

Markvy från sydost.
Stadsbyggnadskontoret:
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att, inom flera fastigheter i kvarteret Västra Falun, möjliggöra utveckling med främst bostäder, kontor och butiker. Enligt gällande detaljplan från 1959-10-29 som omfattar större delen av planområdet är fastigheterna till stor del avsedda att användas som stationsområde för motortrafik (bensinförsäljning, verkstad m m) och handelsändamål eller ligger inom mark som ej får bebyggas. Detaljplanen ska medge en utveckling som bidrar till en förtätning och försköning av kvarteret med bebyggelse som kan inrymma en mångfald av funktioner då kvarteret ligger centralt i stadskärnan. Särskild omsorg ska ägnas bostadsetablering med tanke på läget intill hårt trafikerade gator.
Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har upprättats av Marina Fyhr, Sweco Architects och Lars Gustafsson,
stadsbyggnadskontoret, i samråd med berörda inom kommunorganisationen.
Faluns Kommun
Sweco

Inga kommentarer: