tisdag 19 mars 2013

Tanumshede 1:43 och Ryland 3:2 med flera, Tanumshede centrum

Tanum

Samråd til 2013-04-30

Ditrix Arkitekter AB
Möjlig utformning av Handelstrappan vid ICA Hedemyrs fasad.Bostadsgård bestående av två huskroppar


Tanums Kommun:
BAKGRUND OCH SYFTE
Kommunen har under de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Antalet arbetsplatser förväntas öka inom Tanumshede under de närmaste åren, vilket innebär en ökad efterfrågan på bostäder. 
Tanums kommun har påbörjat arbetet med två nya utbyggnadsområden i Tanumshede centrum, Backane och Kattedaben, vilket innebär att en stor del av det som utgör stadskärnan i Tanumshede blir föremål för ny planläggning. För att få idéer kring utformning av utbyggnadsområdena och för att stärka ett otydligt centrum, initierades 2010 en arkitekttävling. Fyra arkitektkontor deltog i tävlingen, Ditrix Arkitekter AB, Rådhuset Arkitekter AB tillsammans med Mats & Arne Arkitekter AB, Liljewall Arkitekter AB samt Plan och Byggnadskonst i Lund AB. Uppgiften var att upprätta förslag till planprogram och gestaltningsprogram för Tanumshede centrum samt att ge förslag på lokalisering och utformning av bostäder för det kommunala bostadsbolaget Tanums Bostäder AB samt PeO Hedemyr Fastighets AB. Till vinnande kontor utsågs Ditrix Arkitekter AB. 
Baserat på det vinnande förslaget tog Plan- och byggavdelningen fram ett planprogram. Ditrix Arkitekter AB har sedan getts i uppgift att ta fram planhandlingar. 
Syftet med detaljplanen är att tillskapa goda bostäder för helårsboende, grönstrukturer och kommunikationsstråk som bidrar till att stärka identitet och centrumkänsla i Tanumshede.
 Tanums Kommun

Inga kommentarer: