måndag 18 februari 2013

Husaren

Örebro

Samrådstid: 2013-02-14– 2013-03-28

Byggnation av ett kombinerat kontors- och bostadshus med verksamhetslokaler i markplan och matsal på fastigheten Husaren 5.

Juul Frost arkitekter

Till vänster: vy från öster och Fredsgatan. Till höger: vy från söder mot innergården.

Volymstudie, vy från korsningen Slottsgatan – Fredsgatan. Bild: Juul Frost arkitekter.PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett kombinerat kontors- och bostadshus med verksamhetslokaler i markplan på fastigheten Husaren 5. På fastigheten står Karolinska skolans matsal med tillfälligt bygglov. Detaljplanens syfte är därför även att möjliggöra uppförande av en ny matsal inom skolområdet. Syftet med detaljplanen är vidare att modernisera den befintliga stadsplanen samt att införa skyddsbestämmelser för kvartertes kulturhistoriska värden. 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har utarbetats av planeringsarkitekt Philip Cedergren på Örebro stadsbyggnadskontor i samarbete med exploateringsingenjör Erik Skagerlund, trafikingenjör Anna Windal, trafikingenjör Jarmo Riihinen samt antikvarie Eva Fransson.
Örebro
JuulFrost

Inga kommentarer: