tisdag 19 februari 2013

Vävstolen

Uppsala

samråd till den 11 mars 2013

Huvudsakligen kontor, handel och hotell samt bostäder med förskola i bottenvåningen. Byggnaderna får vara högst 8 våningar.

Situationsplan och illustrationer har gjorts av BSK Arkitekter.

Perspektiv mot det nordvästra hörnet från den norra delen av Kungsgatan (Strandbodgatan). Byggnadernas utformning, utseende, färgsättning och övriga gestaltning har inte studerats i detalj. Illustration BSK Arkitekter

Perspektiv mot det sydvästra hörnet från den södra delen av Kungsgatan.  Byggnadernas utformning, utseende, färgsättning och övriga gestaltning har inte studerats i detalj. Illustration BSK Arkitekter


Volymstudie av bostadsgården i mittenkvarteret, vy från söder med bostadshusen i fonden och till vänster samt kontorsbyggnaderna till höger. Byggnadernas utformning, utseende, färgsättning och övriga gestaltning har inte studerats i detalj. Illustration BSK Arkitekter

Situationsplan. Illustration: BSK Arkitekter


Uppsala Kommun:

PLANENS SYFTE
Syftet med planläggningen är att möjliggöra innerstadsbebyggelse blandat innehåll, huvudsakligen kontor, handel och hotell samt bostäder med förskola i bottenvåningen. Området gränsar till Kungsgatan och ska ges en utformning som betonar innerstadskaraktären och som tar hänsyn till buller och luftföroreningar. 
PLANENS HUVUDDRAG
Byggnaderna får vara högst 8 våningar. Planen beräknas rymma ca 400 lägenheter samt cirka 66 000 kvm BTA för centrumverksamheter såsom handel, kontor och utbildning samt skola. Området ska utformas så att en god ljudmiljö kan uppnås för boende, trots höga bullernivåer från järnvägen och från Kungsgatan. Närheten till bangården medför även krav på anpassning till eventuella olycksrisker kopplade till den. Sökande är Slottsfabriken AB. 
Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av kontoret för samhällsutveckling i samarbete med andra kommunala förvaltningar och sökanden. Situationsplan och illustrationer har gjorts av BSK Arkitekter. Övriga utredningar har tagits fram av konsulter, se respektive rubrik.
Uppsala
BSK arkitekter


2 kommentarer:

Anonym sa...

Hoppas husen förbättras innan byggstart, det här påminner lite väl mycket om miljonprogrammet.

Pierren sa...

Detta är förhoppningsvis mest volymstudier! Bra med slutna kvarter, nu fattas bara variation och lite arkitektur!