måndag 14 januari 2013

Lappen 5

Jönköping

Samråd december - januari 25 2013.

 Ca 400 lägenheter, 4500 kvm handelsyta, 11000 kvm kontor/hotell samt förskola.
Stadsbyggnadskontoret:
SAMMANFATTNING
Planförslaget är det första steget i Jönköpings kommuns planer för stadsutveckling av området kring Södra Munksjön i enlighet med intentionerna i Stadsbyggnadsvision 2.0 och Utbyggnadsstrategi 150 000 Invånare. Munksjö fabriksområde öppnas och utvecklas till en stadsdel i Jönköping – sammanvävd med Söder och Torpa. Med en egen stark karaktär från den historiska utvecklingen av bruket blir industriområdet en ny stadsdel och en del av staden. Planförslaget medger en blandad stadsbebyggelse med variationer i hushöjder där en lägre kvartersbebyggelse möter den befintliga staden och högre byggnader placeras närmare Munksjön. Nya torgbildningar skapas och en ny park som binder samman stråket kring munksjön. Den första etappen innehåller ca 400 lägenheter, 4500 kvm handelsyta, 11000 kvm kontor/hotell samt en förskola. Förslaget innebär en begränsad utfyllnad i Munksjön, två nya infarter till området, Vaggerydsgatan förlängs samt att befintlig marknivå höjs med 1-10 meter inom större delen av området.
Jönköpings kommun

Inga kommentarer: