söndag 13 januari 2013

Endräkten 2

Halmstad

Planförslaget är utställt 6 december 2012 - 21 januari 2013.

Bostadsbebyggelse i tre till fem våningar

White arkitekter

White arkitekter

White arkitekter


White arkitekter


White arkitekter
Bild: Halmstads kommun
 Samhällsbyggnadskontoret:
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse i tre till fem våningar inom fastigheterna Endräkten 2, Eskadern 3 samt Epilogen 5 och 6. Den tidigare sporthallen inom Endräkten 2 har rivits vilket möjliggör för ny bebyggelse inom fastigheten. Förtätning av stadsbebyggelsen sker även inom fastigheterna Epilogen 5 och 6 där flerbostadsbebyggelse föreslås på den befintliga parkeringen samt inom Eskadern längs Ridhusvägen för att skapa ett tydligt gaturum inom området.

Halmstads kommun
White arkitekter

Inga kommentarer: