lördag 12 januari 2013

Slottsmöllans tegelbruk

Halmstad

Plansamråd 17 december 2012 - 15 februari 2013.

Förslaget för de tre höghusen är på 16 våningar. Illustrationerna är inte helt överensstämmande vad gäller våningsantal.

White arkitekter

White arkitekter
Volymskiss - bebyggelsen sett från norr. White arkitekter

Principsektion genom bebyggelsen. White arkitekter

Samhällsbyggnadskontoret:
PLANLÄGGNINGENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen för Halmstad 9:173, Slottsmöllans gamla tegelbruk, är att pröva att ändra markanvändningen vid det före detta tegelbruket till bostäder. Detaljplanen syftar också till att ge byggrätt för tre höga bostadsbyggnader och en lägre. Planförslaget bekräftar redan byggd gång- och cykelbana i planområdets södra del, samt ger möjlighet att anlägga cykelbana längs Sperlingsholmsvägen.
Preliminär tidplan
2012-12 samråd
2013-04 utställning
2013-08 antagande
2013-09 laga kraft
Halmstad
White arkitekter

Inga kommentarer: