onsdag 22 augusti 2012

Krokslätt – bostäder och verksamheter söder om Milpålegatan

Göteborg

Samrådstid: 22 augusti – 11 september 2012Stadsbyggnadskontoret:
Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva ny stadsmässig bostadsbebyggelse på fastigheten Krokslätt 184:1, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Planen föreslår totalt ca 75 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningen mot Mölndalsvägen och parkering i garage under mark.

Tidplan
Samråd: 3:e kvartalet 2012
Granskning: 3:e kvartalet 2012
Antagande: 4:e kvartalet 2012
Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande.
Förväntad byggstart: 2 kvartalet 2013
Färdigställande: 3 kvartalet 2014
Stadsbyggnadskontoret
Karoline Rosgardt Karolina Örneblad
Planchef Planarkitekt
 Göteborgs stad

Inga kommentarer: