torsdag 23 augusti 2012

Östra hamnsidan

Nyköping

Programsamråd mellan den 29 juni-31 augusti.

Utveckling av östra hamn för framtiden med inriktning på verksamheter, turism och boende. Höghuset är på 20 våningar.

Arkitekter är Carlstedt Arkitekter AB och  Comarc arkitekter.

Översiktbild. Förslag till tornhus på Lansen 14, montage. Ritad av Peter Nygren, arkitekt SAR/MSA,
COMARC Arkitekter AB.
Vy från Arnöleden . Ritad av Peter Nygren, arkitekt SAR/MSA, COMARC Arkitekter AB.
Vy från hamnbron. Ritad av Peter Nygren, arkitekt SAR/MSA, COMARC Arkitekter AB
Vy från västra småbåtshamnen. Ritad av Peter Nygren, arkitekt SAR/MSA, COMARC Arkitekter AB
Inspirationsbild. Badhus Carlstedt arkitekter

Inspirationsbild. Hamnstråket med gångbro och badhus, Carlstedt arkitekter
bild: Nyköpings kommun
  Nyköpings kommun:
SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planprogrammet är att studera möjligheter för markanvändningen utgående från de befintliga förhållanden och behoven för utveckling av östra hamn för framtiden med inriktning på verksamheter, turism och boende Utöver detta syftar programmet till att förstärka sambanden mellan Östra Skeppsbron, Täcka udden och gästhamnen samt att pröva möjligheterna att anlägga en bro över hamnbassängen för att öka tillgängligheten mellan kajsidorna. För angränsande kvarteret Lansen 14 är syftet att utreda förutsättningarna för att uppföra ett tornhus i 20 våningar med bostäder. Programmets huvuddrag för hamnkvarteren är att beskriva en varsamt tillkommande bebyggelse kompletterat med en ny bebyggelse mot söder. Enstaka bostäder kan tillåtas på en övre våning i kombination med verksamheter i bottenvåningen. Mellan gästhamnen och Täcka udden byggs ett trädäck på pålar som används för vattenlek, rekreation och försäljning. Kajen förlängs och avslutas med en flytande badhusoch konferensbyggnad. Hamnbassängen ändrar karaktär från affärshamn till fritidsbåtshamn och läge för en ny gångbro över hamnbassängen visas. Föreslaget tornhus bidrar till fler boende och en utveckling av Kungshagen och Hamnen. Det skapar även förutsättningar att påbörja saneringen av föroreningar i området. Skalan på byggnaden stämmer inte med övergripande dokument och bryter helt mot nuvarande bebyggelse i närområdet med undantag för ombyggnaden av Silon till bostäder.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Programarbetet har bedrivits på uppdrag av plan- och naturenheten i samarbete med planarkitekterna Marina Pavlova och Martin Larsheim samt kommunekolog Anna Edström. Samarbete har även skett med exploateringslantmätare Ewa Collin, exploateringsenheten; gatuchef Magnus Pirholt, gatuenheten; Tage Henriksson och Gert Jörgenssen, hamnkontoret; VA-ingenjör Mats Lindberg, Nyköping Vatten; brandingenjör Tomas Barret, Sörmlandskustens Räddningstjänst samt stadsträdgårdsmästare Cecilia Behm, parkavdelningen.

Illustrationer över hamnområdet har utförts av Carlstedt Arkitekter, Nyköping
Comarc arkitekter har utfört illustrationen avseende kv Lansen 14.
Nyköpings kommun
Carlstedt arkitekter
Comarc arkitekter

1 kommentar:

Ola sa...

Som boende i Nyköping måste jag säga att det är ett riktigt kasst förslag.
Varför bygger man inte klart västra hamnen först och främst? Sen om det ska byggas bostäder i Östra hamnen borde de bygga ett ordentligt område och inte bara ett "torn"