söndag 29 april 2012

Örnen 4

Eslöv, Skåne

Samråd 25 april - 16 maj 2012

Förtätning med bostäder och centrumverksamhet inom Örnen 4.


Karta: Orienteringskarta, planområdet markerat

Nedan tre förslag på utformning inom planområdet. 
Planområdet ses på bilderna från sydväst. I bakgrunden ses Lagerhuset. Samtliga förslag möjliggörs i förslag till ny detaljplan. De delar av Spritfabriken som återfinns i modellen är de som på plankartan har fått bevarandebestämmelser som innebär att de ej får rivas.Miljö och Samhällsbyggnad:
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till en förtätning med bostäder och centrumverksamhet inom Örnen 4. Planen möjliggör utveckling av en central del av Eslöv genom tillägg av bostäder i närheten av järnvägsstation. Genom bevarandebestämmelser kommer den kulturhistoriskt värdefulla Spritfabriken delvis att bevaras. Tillkommande bebyggelse tillåts till maximalt åtta våningar och totalt möjliggörs 12 000 kvm. Parkeringsbehovet ska tillgodoses inom kvarteret genom garage och markparkering.
Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Eslövs kommuns Miljö och Samhällsbyggnad, Stadsbyggnad genom stadsbyggnadschef Anna Lyhagen och planarkitekterna Hanna Bäckgren, Mari-liis Männik och Mattias Samuelson.
Eslöv Kommun

Inga kommentarer: