måndag 20 februari 2012

Kyrkotorget

Partille

Förslaget till detaljplanen för Kyrktorget ställs ut från den 16 februari till den 25 mars

Befintlig, äldre bebyggelse på ömse sidor om den nord-sydliga gågatan samt vid Kyrktorget rivs.
Ny bebyggelse på ca 12500 kvm bruttoarea handel ovan mark och ca 4500 kvm i källarplan (parkering förråd mm). Antal nya lägenheter uppgår till ca 65 st.

White, Kanozi och Abako.

Vy av Kyrktorget och Allum från norr
Kyrktorget. Gamla Kronvägen i förgrunden.
Bild White/Kanozi/Abako
Vy från Kyrktorget
Ny bebyggelse sedd från öster. Partillebos bostäder i förgrunden. Bild Kanozi/Abako
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av detaljhandel och tillgodose efterfrågan av centralt belägna bostäder i Partille vilket stämmer med översiktsplanens intentioner och markanvändning (bostäder och service).
Utbyggnaden innebär att befintlig, äldre bebyggelse på ömse sidor om den nord-sydliga gågatan samt vid Kyrktorget rivs och ersätts av ny bebyggelse för i huvudsak handel bostäder och kontor. Den föreslagna nya bebyggelsen rymmer ca 12500 kvm bruttoarea handel ovan mark och ca 4500 kvm i källarplan (parkering förråd mm). Antal nya lägenheter uppgår till ca 65 st.
Partille Kommun
White
Kanozi
Abako

Inga kommentarer: