söndag 15 januari 2012

Bagges torg, Solkatten och Triangeltomten

Lerum

White arkitekter


Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett tillskott av lokalytor och bostäder i Lerums centrum. Ambitionen enligt upprättad handelstrategi är att dagens centrumkvarter till-förs 5000 kvm ny handelsyta till år 2013. Syftet är att stärka handelscentrumet och få  en större köptrohet från ortens invånare, både för dagligvaruhandel och för sällanköps-handel. Tillskottet av bostäder är tillsammans med övrig centrumutveckling betydelse-fullt för genomförandet av GR:s (Göteborgsregionens kommunalförbund) strukturbild för en uthållig tillväxt. Utmed Stationsvägen föreslås tillbyggnad söderut av Solkatten samt en helt ny byggnad i korsningen med Brobacken. Byggnaderna får handels- och verksamhetsytor i ett till två plan som överbyggs med bostäder i fem till sju plan. Bottenvåningarna utformas för att utveckla men även utvidga dagens handelsstråk. Bostäderna placeras och utformas för att ge skydd mot trafikbuller samt risker med farligt godstransporter. Byggnaderna ger Lerums centrum en tydligare framsida mot söder och nödvändiga förutsättningar för en utveckling av Stationsvägen.  På Bagges Torg, invid kommunhuset, föreslås en tvåvånings handelsbyggnad. Syftet med denna byggnad är att i centrumkärnan tillföra handelsyta i enlighet med handels-strategin.  Föreslagen byggnad på Triangeltomten förutsätter ny dragning av Stationsvägen för att åstadkomma önskad kvartersstorlek. Detta medför att byggnad på fastigheten Dergården 1:10 flyttas till ny plats. Den nya dragningen av Stationsvägen blir en första åtgärd för planerad ny bro över Säveån som binder samman Stationsvägen med Alingsåsvägen och gör centrumet mer integrerat i trafikstrukturen.  Bostadsparkering ska anordnas inom fastigheter, medan kommunen svarar för parkering för besökare till centrum. Arbetande i centrum, som reser med bil, kommer att få något längre till arbetsplatsparkering, när parkeringar i centrum omdisponeras för att stödja handeln (se PM Parkering). Det kollektivtrafiknära och centrala läget gör att många bör kunna välja alternativ till bilen för att ta sig till arbetsplatsen. På Triangeltomten finns idag 22 allmänna parkeringsplatser samt ett fåtal reserverade platser.   
Lerums Kommun
White

Inga kommentarer: