söndag 15 januari 2012

Torp

Lerum

White Arkitekter


Syftet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra tillskott av bostadsbebyggelse i en attraktiv miljö utmed Säveån i direkt anslutning till Lerums centrum. I förslaget visas sex byggnader med ett 100-tal bostäder invid Häradsbron på norra sidan av Säveån.
Tillskottet av bostäder tillsammans med övrig centrumutveckling är betydelsefullt för att förverkliga Göteborgsregionens strukturbild för uthållig tillväxt.
Utmed Säveån föreslås sex byggnadskroppar i fem-sex våningar med gavlarna ställ­da mot ån. Bostadshusen ställs på en sockelvåning som innehåller parkering och bostadskomplement. Sockelvåning anpassas till marknivåerna och är synlig mot ån, där den utgör en tydlig gräns mellan bostadsgårdarna och det allmänt tillgängliga naturstråket som utvecklas utmed ån. Bottenvåning mot Häradsvägen utförs med bjälklagshöjd som medger lokalan­vändning. Invid Häradsbrons landfäste ska kommersiell lokal anordnas.
Byggnation av tomten förutsätter stabilitetshöjande åtgärder utmed Säveån, genom sänkning av marknivån samt erosionsskydd i strandkanten. Huvuddelen av den frodiga strandvegetationen tas därmed bort för att återskapas inom den allmänna naturmarken. Den allmänna gång- och cykelvägen, som passerar genom området, läggs samman med lokalgata för områdets angöring. Parkering för bostäderna ordnas inom planområdet. Ersättning av dagens parkeringsplatser studeras i kom­mande detaljplan för Torpskolan.
Lerums Kommun
White

Inga kommentarer: