måndag 9 september 2013

Uppsala

Samråd 2013-09-09 - 2013-10-18

Cirka 900 lägenheter utmed Bruno Liljeforsgatan.

White Arkitekter och Bjerking

Illustration som visar Råbyvägen. Illustrationen är gjord av White 2013-08-14.

Illustration som visar Bruno Liljeforsgatan. Illustrationen är gjord av White 2013-08-28.

Illustrationsplan som visar föreslagen bebyggelse. Illustrationen är gjord av White, 2013-06-14.
Plan- och byggnadsnämnden:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Rikshem har inlämnat en ansökan om ny detaljplan med begäran om planbesked. Förslaget är att tillskapa cirka 900 lägenheter utmed Bruno Liljeforsgatan. Den nya bebyggelsen föreslås lokaliseras på befintliga markparkeringar. Bebyggelsen ska till största delen bestå av bostäder, men lokaler för verksam-heter i bottenvåningen och förskolor ska finnas i strategiska lägen. 
Projektet syftar till att skapa attraktiva bostäder i ett centralt läge. Bebyggelsen föreslås vara fyra till sju våningar hög med möjlighet att även bygga högre punkthus i det nordliga läget mot Gränbyparken. 
Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av kontoret för samhällsutveckling i samarbete med andra kommunala förvaltningar och sökanden. Medverkande konsult har varit White. Situationsplan, illustrationer och tekniska utredningar har gjorts av White och Bjerking.
Uppsala Kommun
White Arkitekter
Bjerking
Rikshem

Inga kommentarer: