onsdag 3 juli 2013

Gustav Adolf 1

Söder, Helsingborg

Samråd 2013-06-26 - 2013-08-28

Bostäder, företrädesvis studentbostäder. Bebyggelse föreslås uppföras med högst 6 våningar. Uppskattat antal lägenheter är 160 st.

Volymskiss på föreslagen bebyggelse, placeringsalternativ A. Vy från söder. (White, 2012)

Vy från Furutorpsgatan (White, 2012).

Möjlig utformning av innergård (White).


Stadsbyggnadsförvaltningen:
SYFTE
Detaljplanen upprättas för att pröva möjligheten att uppföra bostäder, företrädesvis studentbostäder, på fastigheten Gustav Adolf 1. Detaljplanen syftar också till att säkerställa del av landborgen som parkmark.
MEDVERKANDE
Planförslaget är utarbetat av Tengbom genom Katinka Lovén (uppdragsansvarig) och Ninnie Hedström (handläggande planarkitekt) i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningens plansamordnare Jenni Wehrmann, Hanne Hansen och Sandra Nilsson från stadsmiljöavdelningen, samt representanter från övriga förvaltningar inom Helsingborgs stad.
Helsingborgs Stad
White Arkitekter
Tengbom

Inga kommentarer: