tisdag 30 april 2013

Västra Valla - del av Intellektet 1 m.fl. (Vallastaden - östra)

Linköping

Granskning pågår 29 april - 29 maj 2013

OkiDoki Arkitekter AB

OkiDoki Arkitekter AB


Linköpings kommun:
Syftet med detaljplanen är att lägga fast ramarna för en småskaligt blandad stadsdel med fokus på social hållbarhet. Planen ska stödja att intentionerna i det vinnande arkitekttävlingsförslaget kan genomföras. Planen lägger främst fast markanvändningen, gatuhierarkin i området samt byggnadernas placering och höjder i förhållande till gata och angränsande byggnader. Andra grundläggande frågeställningar för planen är säkerställandet av de gemensamma ytor, gångstigar och byggnader som ska uppföras inom respektive kvarter. Det är också angeläget att reglera att lokaler byggs i strategiska lägen och att bottenvåningarna längs de större gatorna förbereds för framtida omvandlingar till lokaler genom större rumshöjd. För att säkerställa att den småskaliga fastighetsindelning som är grundläggande för tävlingsförslaget, införs fastighetsindelningsbestämmelser. I övrigt är ambitionen att tillåta en stor variation i bebyggelsens utformning. Övergripande principer för utformningen beskrivs istället i det kvalitetsprogram som tillhör planen. Det dokumentet knyts också till markanvisningarna i området. I programmet beskrivs kommunens och byggherrarnas ömsesidiga åtaganden.
Linköpings Kommun
Okidoki Arkitekter

Inga kommentarer: