tisdag 26 mars 2013

Ambulansen

Uppsala

Samråd till och med den 13 maj 2013

Ca 60 lägenheter i flerbostadshus på sex och sju våningar.

White arkitekter

Illustration som visar planerad bebyggelse, sett från Råbyvägen.( White Arkitekter)

Illustration som visar förslag på ny bebyggelse samt förlängning av Eddagatan. Det nya bostadshuset kommer att ligga i samma fasadliv som befintlig bebyggelse i kvarteret Edda och ger en tydlig entré till Kungsgatan. Planerad bebyggelse på Mikaelsplan syns till höger i bilden. (White Arkitekter).

Karta som visar planområdet inramat med en gul linje.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus i sex och sju våningar inom fastigheten Svartbäcken 1:18 samt del av Svartbäcken 46:7. Projektet som ligger till grund för planen innehåller cirka 60 mindre lägenheter samt lokaler för verksamheter i bottenvåningen mot Råbyvägen. Planläggningen innebär ett tillskott av bostäder i ett centralt läge. Marken som föreslås bebyggas är idag en privat parkeringsplats samt del av vändplanen till Eddagatan. Vändplanen ersätts med en förlängning av Eddagatan mot Svartbäcksgatan där del av Svartbäcken 53:3 ingår. 
Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av kontoret för samhällsutveckling i samarbete med andra kommunala förvaltningar och sökanden. Illustrationer och solstudie har gjorts av White arkitekter. Bullerutredning har gjorts av Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB. Luftutredning har gjorts av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund.
Uppsala kommun
White

1 kommentar:

Pier Rinaldi sa...

Hade inget aning om detta förslag, men det ser rätt bra ut! Härligt med förtätning av innerstaden.