måndag 7 januari 2013

Solbjersområdet

Lund

Plansamråd 7 januari – 18 februari 2013

Med bl.a. ca 700 bostäder och ca 42 000 kvm kontorslokaler


Illustration: Atkins.

Illustration: Kontoret arkitektur och formgivning.

Sbk
Stadsbyggnadskontoret:

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att bygga ut den södra delen av Lund NE/Brunnshög till ett område med blandade funktioner. Planförslaget skapar möjligheter att uppföra ca 700 nya bostäder, ca 42 000 kvm i nya kontorslokaler, ca 20 000 kvm i parkeringshus samt sammantaget ca 4 000 kvm till lokaler för centrumverksamheter/handel i bottenvåningar och två mindre förskolor inom planområdet. Vidare ingår tillhörande gatumark, torg, spårväg, parker och en öppen dagvattenanläggning. Solbjer utgör den första riktigt stora utbyggnadsetappen av den nya stadsdelen Lund NE/Brunnshög. Stadsdelen ska växa fram under de närmaste 30- 40 åren. De internationellt ledande forskningsanläggningarna ESS och Max IV kommer att ligga i stadsdelens nordligaste del, Science Village. I stadsdelen blandas hotell, laboratorier och högskolelokaler med bostäder, skolor och parker. När området är fullt utbyggt kan omkring 50 000 människor arbeta och bo där. I östra delen av stadsdelen föreslås ett nytt rekreationsområde, Lunds världspark, ett regionalt besöksmål med ett unikt världsarboretum, område för stadsodling som övergår i ekologiskt jordbruk, vatten, våtmarker, betesmarker, ängar och anknyter till naturreservatet Kungsmarken. I Solbjer samarbetar för närvarande Lunds kommun med tio byggherrar för att skapa en stadsmiljö där det verkligen ska vara möjligt att leva hållbart.
Lund

Inga kommentarer: