onsdag 23 januari 2013

Södra Guldheden - Bostäder vid Dr Allards Gata

Göteborg

Samrådstid: 23 januari – 5 mars 2013

Cirka 100 bostäder

Malmström & Edström arkitekter

Exempel på bebyggelse, datamodell från öster Malmström & Edström arkitekter

Exempel på bebyggelse Malmström & Edström arkitekter
Exempel på bebyggelse, situationsplan

Stadsbyggnadskontoret:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder i ett område som redan har utbyggd infrastruktur och god kollektivtrafik. En ny cykelbana som länkar till huvudcykelnätet kan byggas längs med Dr Allards gata. Viss ersättningsparkering för de befintliga parkeringsplatserna som tas i anspråk kan anordnas på kvartersmark vid Dr Liborius gata. 
Detaljplanen rymmer ca 100 bostäder med bostadskomplement och gemensamhetsutrymmen så som växthus, skyddad cykelförvaring, sopsortering, bilpool mm. Planen är också ett av kommunens pilotprojekt för att pröva boende utan egen bil. Ingreppen i gränsen mot naturmark görs så litet som möjligt för att upplevelsen av grönområdet bevaras så långt det är möjligt. Naturmarken skyddas speciellt med hänsyn till den mindre hackspettens biotop och en skötselplan upprättas för att öka dess möjlighet till födosök.

Göteborgs stad
Malmström & Edström

Inga kommentarer: