torsdag 24 januari 2013

Krokslätt - Söder om Falkenbergsgatan

Göteborg

Plansamråd  2013-01-23 till 2013-03-05

Liljewall arkitekter.

Bostäder och verksamheter.

Modellperspektiv med Falkenbergsgatan i förgrunden och, Ebbe Lieberathsgatan till höger.  Liljewall arkitekter.

Modellbild och montage över ”diagonal stråket”.  Liljewall arkitekter.

Sbk
Stadsbyggnadskontoret:
Planens syfte är att skapa en blandad stadsbebyggelse med ett stort inslag av bostäder. Översiktsplanen för Göteborg anger området som centrala staden, förnyelseområde. Planarbetet sker parallellt med det pågående arbetet med Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Mölndalsåns dalgång och kan tas fram parallellt med denna då inga riksintressen berörs. Planområdet ligger i direkt anslutning till kollektivtrafiken på Mölndalsvägen, som planeras få en förbättrad utformning och trafikföring. Del av planområdet utgörs av kommunalägd mark.
Tidplan
Samråd: 1 kvartalet 2013
Granskning: 3 kvartalet 2013
Antagande: 1 kvartalet 2014
Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande.
Förväntad byggstart: 3 kvartalet 2014
Färdigställande: 4 kvartalet 2015
Göteborgs stad
Liljewall arkitekter

Inga kommentarer: