tisdag 25 september 2012

Rosen 6

Norrköping

Samrådstid: 25 september - 6 november 2012

Byggherrar har representerats av Mats Persson och Lars Hagman (JM AB)

Förslag på bebyggelse är ritade av AG-arkitekter och White arkitekter.

White arkitekter

Illustration: White arkitekter
Illustration: White arkitekter
AG-arkitekter

Illustration: AG- arkitekter

Illustration: AG- arkitekterStadsbyggnadskontoret:
Planeringens syfte och huvuddrag
Detaljplanen för Rosen 6 syftar till att undersöka möjligheterna att bebygga delar av kvarteret Rosen 6, för att reparera rutnätsstaden och möjliggöra förtätning med främst bostäder men även kontor och lokaler för verksamheter i ett mycket attraktivt och centralt läge. Vid byggnation av fastigheten Rosen 6 finns det möjlighet att genom undermarksparkering tillföra parkeringskapacitet i närområdet. Fastigheten utgörs idag av parkering och på fastighetens södra sida, mot Trädgårdsgatan, ligger kontorsbyggnaden förvaltningshuset Rosen.
En kontorsbyggnad som ansluter till förvaltningshuset Rosen skall också prövas i planen. Planen skall även i enlighet med beslut om Parkeringsstrategi för fastigheten Rosen 6 inom Gamla staden och del av fastigheten Östantill 1:2 (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping (beslut i spn 2012-01-24) möjliggöra parkeringsdäck under mark i två plan.
För mer information:

Norrköpings Kommun
White arkitekter
AG-arkitekter

Inga kommentarer: