måndag 27 augusti 2012

Offerkällan 1

Lund

PLANSAMRÅD 27 augusti – 8 oktober 2012

Ca 145 nya bostäder vid Sankt Hans gränd i 2-6 våningshus.

FOJAB arkitekter

Volymskisser av FOJAB arkitekter - vy mot sydvästStadsbyggnadskontoret:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att förtäta området med fler bostadshus samt samlings- och verksamhetslokaler inom planområdet. Huvudidén med planen är att förbättra miljön i området och göra den nedsänkta gatan trivsammare med lokaler för verksamheter och skapa nya bostäder.
Planförslaget innefattar:
*Ca 145 nya bostäder vid Sankt Hans gränd i 2-6 våningshus
* Lokaler för verksamheter och samlingslokaler i de nya byggnadernas suterräng- eller bottenvåningar
* Befintlig bebyggelses karaktär skyddas, men små tillbyggnader tillåts
* Utökning av förskolan ”Hans och Greta”
Medverkande
I planarbetet har Tekniska förvaltningens trafikmiljöingenjör Anna Karlsson, gatu- och trafikkontoret samt exploateringsingenjör Pär Svensson, mark- och exploatering, Stadsbyggnadskontorets lantmätare Kristin Håkansson, lantmäteriavdelningen samt trafikplanerare Luminita Popescu, strukturavdelningen, medverkat.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
Lotta Wallin biträdande planchef
Britt-Marie Jonsson planarkitekt
Lund

Inga kommentarer: