fredag 23 mars 2012

KRIGAREN 1

Linköping

 Samråd pågår under perioden 10 april - 25 maj 2012

Byggherren JM har tillsammans med Nyréns Arkitektkontor tagit fram ett förslag till bebyggelse i kvarteret Krigaren och del av kvarteret Konsuln, som ligger till grund för förslaget till detaljplan.

Nyréns Arkitektkontor

Föreslagen bebyggelse i kvarteret Konsuln, sedd från kvarteret Kannan och med Nya Tanneforsvägen i förgrunden. Byggnaderna innehåller bostäder med lokaler för handel i bottenvåningen. Illustration av Nyréns Arkitektkontor AB.
Föreslagen bebyggelse i kvarteren Krigaren och Konsuln, sedd från Drottningbron. Byggnaderna längs Stångån föreslås byggda i åtta våningar, medan hörnhuset mot Drottningbron föreslås vara tio våningar. Illustration av Nyréns Arkitektkontor AB.
Den föreslagna nya bebyggelsen längs Stångån, sedd från Drottninggatan och i riktning norrut. Botten-våningarna föreslås till stor del innehålla lokaler för handel. Direkt väster om husen anläggs en offentlig yta med torgkaraktär, för utevistelse och som rörelsestråk för gång och cykling. Illustration av Nyréns Arkitektkontor AB.
Föreslagen bebyggelse i kvarteren Krigaren och Konsuln. Ljusblå hus är fem våningar höga, mellanblå hus är sju respektive åtta våningar, mörkblå är tio våningar. Gårdar i mörkgrönt är uppbyggda en halv våning ovan ljusgrön mark. Illustration av Nyréns Arkitektkontor AB.
Detaljplanens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra att delar av kvarteren Krigaren och Konsuln kan bebyggas med bostäder, samt i markplanet även med lokaler för handel. Bostadshusen som föreslås varierar i höjd från fem våningar till tio våningar och kommer att innehålla ca 205 lägenheter. Garage ordnas i två våningar under mark, med infarter från Klövergatan. I riktning mot Stångån skapas i anslutning till de nya bostadshusen en torgliknande vistelse- och kommunikationsyta som allmän platsmark.Befintliga bostadshus på fastigheterna Krigaren 3 och Krigaren 4 kommer att finnas kvar, men ingår i detaljplanen för att möjliggöra trafikfunktioner i det omgivande gatunätet. I övrigt rivs de befintliga byggnaderna och ersätts med nya hus.
Linköpings Kommun
Nyréns arkitektkontor

Inga kommentarer: