fredag 23 mars 2012

Adjunkten 1

Linköping

Erséus ArkitekterPlanens bakgrund och syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ytterligare bebyggelse för skolverksamhet och bostäder i kvarteret Adjunkten. Byggrätten för kontor i nu gällande detaljplan tas bort.
I västra delen av fastigheten Adjunkten 1 möjliggör den nya detaljplanen nya byggna-der för förskola och gymnastiksal/idrottshall samt ca 35 nya bostadslägenheter i fler-familjshus. Förskolan kan utföras i två plan innehållande fyra avdelningar med varde-ra 20 barn. Dessutom möjliggör detaljplanen en ny restaurangbyggnad (café) i anslutning till det gamla orangeriet i östra delen av fastigheten, och ett vårdboende (alternativt bostäder eller kontor) på fastigheten Innerstaden 1:3 (den så kallade Sandrinoparken) i västli-gaste delen av planområdet. Fastigheten Adjunkten 1 bebyggdes i slutet av 1920-talet och inhyste då Linköpings folkskollärarseminarium. I dag används seminariebyggnaden som grundskola (Eng-elska skolan). Hela fastigheten är sedan 1996 byggnadsminne, med särskilda skydds-bestämmelser. För ny bebyggelse krävs därför både tillstånd från länsstyrelsen och bygglov i enlighet med detaljplan. I den nya detaljplanen har befintlig bebyggelse och nya bebyggelse-områden givits ändamålsbeteckningen Q, vilket innebär att byggnämnden får ge bygg-lov inom dessa områden endast till åtgärd som är förenlig med de befintliga byggna-dernas kulturvärden. I praktiken gäller således som förutsättning för bygglov att läns-styrelsen först har meddelat tillstånd i enlighet med byggnadsminnesbestämmelserna. Detaljplanen ligger inom riksintresset Linköpings innerstad (riksintresse för kultur-miljövården). Genom planens utformning med Q- bestämmelse som komplement till byggnadsminnesbestämmelserna bedöms det som uteslutet att riksintresset ska kunna påverkas negativt av de tillstånd, som kan komma att meddelas. Inga andra riksintressen påverkas. Detaljplanen ger inte upphov till betydande miljö-påverkan enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning erfordras därför inte.
Erséus arkitekter

Inga kommentarer: