torsdag 29 mars 2012

Helsingborg

Två planer för Helsingborg som har nått det tidiga programskedet.

Program för del av fastigheten Söder 1:1, Bredgatan, Söder, Helsingborgs stad 
  
Samråd under tiden: 21 mars - 27 april 2012 

Program för utbyggnad av blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor, service och utbildning längs ett blågrönt rekreationsstråk.

Ovan ett av tre arkitektförslag. Illustration: Team Kanozi och Cowi
Syftet med planändringen är att pröva möjligheten att utveckla området i anslutning till Bredgatan till blandad stad och till ett kreativt, hållbart och levande område där människor rör sig dygnet runt. En hög exploateringsgrad och en blandning av kontor, bostäder, service, utbildning och rekreation skall medverka till detta. Den nya bebyggelsen och strukturen ska också bidra till att kopplingarna till den omgivande staden stärks. Vidare omfattar programarbetet en utveckling av det planerade allmänna blågröna stråket längs med Bredgatan.
  
Bredgatan

Program för del av fastigheten Gamla Staden 1:1, Oceanhamnen, Söder, Helsingborgs stad 


Samråd under tiden: 21 mars - 27 april 2012

Program för utbyggnad av blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och service samt ev större publika eller kommersiella verksamheter i direkt anslutning till Öresund.


Syftet med planändringen är att inom Oceanhamnen möjliggöra för utbyggnad av blandad stadsbebyggelse, inklusive offentlig service, med tyngdpunkt på bostäder, samt att pröva möjligheten att lokalisera större publika eller kommersiella verksamheter, såsom kontors-, upplevelse- eller kulturanläggning inom området. Programarbetet syftar till att klargöra förutsättningarna för och tydliggöra konsekvenserna av en sådan utbyggnad, samt att fastställa vilka värden och kvaliteter inom de publika rummen som ska uppnås. Programmet avser lägga fast en övergripande struktur och vision som ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området.

 

Oceanhamnen 

Kanozi 

Inga kommentarer: