tisdag 6 mars 2012

Elinelunds gård

Limhamn, Malmö

Samrådstiden är: 2012-03-02 — 2012-04-02 

Tengbom/FOJAB

Torget vid den östvästliga lokalgatan. Bilden visar västerut. (Illustration: Tengbom/FOJAB)
Minitorg längs en lokalgata (Illustration: Tengbom/FOJAB).
Liten plats inne i bostadskvarteren (Illustration: Tengbom/FOJAB).
Kvartersgata (Illustration: Tengbom/FOJAB)
Illustrationsplan över planområdet (Tengbom/FOJAB).
Stadsbyggnadskontoret:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ut området öster om kalkbrottet med bostäder, skolor och service, samt att bygga en förbindelseväg mellan Annetorpsvägen och Gottorpsvägen och i förlängningen Yttre Ringvägen. Längs kalkbrottskanten avsätts ett 50 m brett naturområde för rekreation.
Övergripande mål för planförslaget är: 

*Malmö ska växa hållbart och erbjuda bostäder i en unik miljö. 
*Skapa förutsättningar för en tät och blandad bostadsbebyggelse med service och mötesplatser. 
*Ge plats till rekreationsområden kring kalkbrottet som ger allmänheten tillgång till kalkbrottskanten och de storslagna utsikterna över kalkbrottet. 
*Ta hänsyn till befintlig naturmiljö. 
*Ge plats för ny huvudgata som förbinder Annetorpsvägen med Yttre Ringvägen.
 

Planförslaget är en avvägning mellan dessa olika mål. Vägen blir en störning för området, men har bedömts nödvändig för den övergripande trafikplaneringen i staden. Den täta bebyggelsen speglar en strävan efter högt utnyttjande av den mark som tas i anspråk. Bärande i förslaget är områdets struktur som en sammanhängande stadsdel med tydliga offentliga rum och stråk. Strävan har varit att skapa en hög grad av orienterbarhet i området samtidigt som området skall upplevas som varierat i skala och rumslighet. Planen ger möjlighet att bygga cirka 1200 lägenheter. Omkring 10 % av dessa lägenheter avses bli enbostadshus och övriga avses bli lägenheter i flerbostadshus. Flerbostadshusen planeras bli en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Denna detaljplanen är första etappen av troligen tre detaljplaner inom planområdet.
Malmö Stad 
Fojab 
Tengbom 

Inga kommentarer: