onsdag 8 februari 2012

Uggledal

Askim, Göteborg

Planförslaget är nu ute på samråd.

600 bostäder, bostadsrätter och hyresrätter, samt ett antal radhus. Bebyggelsen är främst samlad mot norr, nära kollektivtrafik och servicefunktioner vid Origohuset.

Semrén + Månsson


Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att berika stadsdelen med ett gott tillskott på tillgängliga bostäder i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Stort fokus ligger på det sociala livet där ambitionen är att området ska bli blandat och levande, befolkat av olika människor i blandade åldrar, ursprung och livssituation. Syftet är också att bostäderna ska vara miljö- och terränganpassade med god dagvattenhantering och låg energiförbrukning.
Tidsplan
För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd 1:a kv. 2012
Utställning 4:e kv. 2012
Antagande 1:a kv. 2013
Laga kraft 1:a kv. 2013 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)
Göteborgs Stad
Semrén + Månsson

Inga kommentarer: