onsdag 29 februari 2012

Forskningsanläggningen ESS

Lund

PLANSAMRÅD 1 mars – 20 april 2012
I planarbetet har arkitekt SAR/MSA Susanne Klint, Tyréns AB, tillsammans med Fredric Palm planarkitekt, SBK, medverkat. Plan- och illustrationskartan har ritats av planarkitekt Daniel Eklund, Tyréns AB.

Illustration över Brunnshög från norr med ESS-anläggningen i förgrunden.
Atkins (Källa: ESS)
Detaljplanens syfte är att inom angivet planområde pröva lämpligheten för en forskningsanläggning grundad på neutronspridning, ESS - European Spallation Source samt kompletterande verksamheter som stödjer forskningen och forskningsanläggningarna. Exempelvis forskningsinstitut, tillfälliga forskarbostäder, filialbyggnader för universitet och högskolor, universitetslokaler för Lund universitet, kontor och servicefunktioner som matställen, butiker och gym. Utöver detta omfattar planområdet även yta för ett ställverk samt ett befintligt vindkraftverk. Däri ingår:
  • Forskningsanläggning bestående av ett antal byggnader (preciseras under rubriken Bebyggelse i planbeskrivningen).
  • Science village: bestående av kompletterande verksamheter till stöd för forskningen och forskningsanläggningen såsom undervisningslokaler, kontor, hotell, restauranger, butiker och liknande.
  • Mottagningsstation för el.
  • Vindkraftverk (befintligt).
  • Dammar för dagvattenhantering.
Lund

Inga kommentarer: