onsdag 29 februari 2012

Skeppsbron

Göteborg

På utställning till 2012-03-27

Bebyggelsen uppförs huvudsakligen i 7-8 våningar, men variationen spänner från 5 våningar längs tvärgatorna till 11 våningar i det nordligaste av de nya kvarteren.

Fler illustrationer i pdf filerna.

Erséus Arkitekter,  Arkitektbyrån, White Arkitekter, Liljewall Arkitekter och Sweco Architects AB
 
illustration av Erséus Arkitekter
Planområdet är beläget i Göteborgs centrum, mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlundskanalen
vid Göta Älv.
1. Lilla Torget, 2. Stenpiren, 3. Planerad kollektivtrafikknutpunkt, 4. Skeppsbrohuset, 5.
Triangeltomten, 6. Kinesiska Muren, 7. Merkurhuset, 8. Nocken, 9. Rosenlundsverket, 10.
Esperantoplatsen, 11. Rosenlundskanalen, 12. Stora Hamnkanalen, 13. Stora Badhusgatan
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning

Vy mot söder från pir, illustration av Erséus Arkitekter
Påbyggnad sett från Stenpiren, illustration av Arkitektbyrån
Påbyggnad sett från Järntorget, illustrationer av White Arkitekter
Illustration av Liljewall Arkitekter
Illustration av Erséus Arkitekter
Planerad utformning av Stora Badhusgatan Illustration av Sweco Architects AB
Planens syfte och huvuddrag
Huvudsyftet är att förena staden med vattnet efter att Götatunneln tagits i bruk och att
hela en idag trasig stadsbild. De allmänna platserna i området är av stor betydelse – gator, torg, platser och kajområdet ska bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven, ett vardagsrum i city för alla. Alla markytor utan byggrätt utgör allmän plats, med undantag för kvarterens
innergårdar. I kvarteren Merkurius, Redaren och Verkstaden föreslås fem nya eller delvis nya stadskvarter. Bebyggelsen uppförs huvudsakligen i 7-8 våningar, men variationen spänner från 5 våningar längs tvärgatorna till 11 våningar i det nordligaste av de nya kvarteren. De befintliga byggnaderna Merkurhuset och ”Kinesiska Muren” i kvarteren Merkurius och Redaren ligger kvar och inordnas i den tillkommande bebyggelsen. Utanför
kvarteren på kajen ligger en mer småskalig bebyggelse. En större byggnad ryms längst
söderut utanför Rosenlundsverket. Genom utfyllnad föreslås kajen flyttas ut 15-40
meter. Den tillkommande bebyggelsen föreslås i huvudsak innehålla bostäder med handel och andra verksamheter i bottenvåningen. Viss del av bebyggelsen kan i sin helhet användas för kontor, hotell eller dylikt. Närmast Rosenlundsverket tillåts inte bostäder p.g.a. skyddsavstånd och buller. Parkering ordnas under mark, främst under kajområdet.
Förslaget innebär beroende på lägenhetsstorlekar och fördelning mellan olika
användning, ett tillskott med ca 400 lägenheter och ca 30 000 m² hotell, kontor och
handel. Förslaget innebär dessutom att en tillbyggnad av Rosenlundsverket, en påbyggnad av Skeppsbrohuset med en våning, samt en mindre på- och tillbyggnad av Hotel Riverton
möjliggörs.
Göteborgs Stad

2 kommentarer:

Anonym sa...

vad anser du om de små husen närmast vattnet?

Bosco sa...

Både positivt och negativt. Jag hade gärna sett kvartersstruktur med högre byggnader än vad som föreslås gå ut på kajen. Å andra sidan kan man ju bebygga kajen vid ett senare tillfälle, men det kan ju också bli svårt.
Jag tycker ändå att det är positivt att de bebygger kajen med lägre byggnader än inga alls. I Stockholm skulle jag gärna se nya lägre byggnader längst Skeppsbron, enplansbyggnader för restauranger, fik och dylikt.
Jag tycker att det presenterade förslaget i Göteborg ser riktigt bra ut!