onsdag 11 januari 2012

Torpargatan

Sävenäs, Göteborg

 Planen är på utställning 2012-01-11 t o m 2012-02-07

Perspektiv längs den övre gatan. Husen har väl defi nierade byggnadskroppar - en tydlig grundform med ytterligare
volymer adderade.
Perspektiv längs den nedre gårdsgatan. Husen kan ha stora balkonger och glaspartier i fasaderna mot väster.
Entréerna till lägenheterna på andra våningen går via utvändiga trappor. Lägenheterna får också mer eller mindre uppglasade
rum som ”hänger” utanpå de enkla husvolymerna.
Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att möjliggöra en komplettering av stadsdelen med moderna och tillgängliga bostäder och därmed öka underlaget för den service som finns i närområdet så att Stabbetorget och andra viktiga platser och funktioner inte utarmas. Planen tillåter att cirka 280-300 bostäder med olika upplåtelseformer och olika bostadstyper byggs i sluttningen öster om Torpagatan och på den lilla knallen väster om Torpagatan, i anslutning till daghemmet. Allt detta blir möjligt först efter att kraftledningen har markförlagts genom stadsdelen och på så sätt frigjort byggbar mark. Området är uppdelat i två relativt olika delar. Området öster om Torpagatan föreslås bebyggas med flerfamiljshus i tre till sju våningar och området väster om Torpagatan med radhus/
parhus/småhus i högst två våningar. Gemensamt för områdena är en hög ambition att bygga modernt och miljöanpassat. Planen möjliggör att förskolan väster om Torpagatan kan byggas ut från två till fem avdelningar.
Göteborgs Stad

Inga kommentarer: