lördag 14 januari 2012

ÅNSTA (Gamla Sanatoriet)

Örebro

Samrådstid: 13 januari – 1 mars 2012

Mondo Arkitekter


PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Fastighetsägaren till Ånsta 20:17 har kommit en med en begäran om planläggning av fastigheten. Syftet är att pröva möjligheten till att uppföra flerbostadshus och en ny förskola i området.
Örebro Kommun
Mondo Arkitekter

Inga kommentarer: