fredag 16 december 2011

Hörnet

Gamla Staden

Detaljplanen vann laga kraft den 13 mars 2012.

Mats Fredriksson arkitektkontor.

Planeringens syfte, huvuddrag och bakgrund
Syftet med planen är att pröva möjligheten för en utbyggnad av Kristinaskolan samt se över utformningen av marken vid skolan. För att förstärka Kristinaskolans framtida användning för musik- och kulturundervisning har verksamheten lokalförsörjning inom
Stadsbyggnadskontoret tillsammans med gymnasieskolan utrett möjligheterna för en utbyggnad. Parallellt med en tillbyggnad ska den idag ganska medfarna skolan rustas
upp. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde, den är byggd 1882 i nyklassicistisk stil. I ett inledande utredningsarbete har med Länsstyrelsen och stadsantikvarien bedömts att utbyggnaden ska vända sig mot Nygatan för att inte påverka intrycket från Södra promenaden för mycket. En ny tillbyggnad kommer att utgöra en ytterligare del av stadsrummet runt Södertull. Stadsbiblioteket är relativt öppet och den nu planerade
tillbyggnaden kan komma att tillföra Södertull fler kvaliteter i form av lokaler som öppnar sig mot hållplatsen. Från hållplatsen ska man kunna se musicerandet pågå, skolan blir då en del av det offentliga rummet och kan komma att förstärka området. Det är viktigt att även utemiljön ses över, idag är skolgården mycket spartansk. Utformningen av tillbyggnaden och utemiljön skall ta hänsyn till befintlig skola men samtidigt spegla ett modernt formspråk.
Norrköping

Inga kommentarer: