torsdag 8 december 2011

Centrumbebyggelse

Piteå

Vunnet förslag.

Arkitekter är Henning Larsen och White Arkitekter.


"Parkeringshusets gestalt är inordnad i en helhet där möjligheterna till stadsliv och utveckling av centrum satts i fokus. Husets höjd är respektfull mot omgivningen och avtrappningen mot Aronsgatan öppnar vyn mot kyrkan. Genom att låta Aronsgatan vidgas undviks på ett tilltalande sätt gaturum med schaktartad känsla. Parkeringshuset utgör ett stadstopografiskt element med ett takplan som kan nyttjas som ett övre torg med utsikt och kvällssol. Variationen av trä och glas i fasad ger möjligheter att anpassa graden av öppenhet och slutenhet mot omgivningen.
Funktionen med förskjutna halvplan, enkelriktade trafikrörelser och snedställd parkering bedöms vara bra liksom åtskild in- och utfart. Infart från Sundsgatan medger en lugn Prästgårdsgata. Valet av trä är tilltalande och stärker trästaden.
Inom ramen för rutnätsplanen skapas ett nytt torg och en attraktiv byggnad med många tänk bara användningar. Förslaget visar en nyskapande sammanhållen gestaltning för kvarterets båda delar och en spännande och värdig presentation mot Sundsgatan.
Förslaget har i många avseenden valt lösningar som skiljer sig från övriga förslag genom sitt övergripande gestaltningsgrepp och en fördjupad analys av sammanhanget med staden och av hela kvarteret. Sammantaget har det vinnande förslaget kvaliteter och potential som ligger långt över förväntningarna för tävlingen."
Henning Larsen
White Arkitekter

Inga kommentarer: