lördag 17 december 2011

Angela – Porten till södra Ängelholm

Ängelholm

Planhandlingarna finns utställda från den 25 november 2011 till den 2 januari 2012

Den högre byggnaden är 15 våningar hög.

Arkitekter är Arkitektlaget.


PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Det aktuella planområdet är en viktig länk för att stärka sambanden mellan föreslagna nya stadsdelar i söder (Fridhem-Vilhelmsfält) och de centrala delarna av staden. Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att utveckla områdets stadsmässighet och attraktivitet genom uppförande av ny bebyggelse för flerbostadshus med cirka 150 lägenheter. Planförslaget möjliggör även så kallat centrumändamål såsom kontor, butik eller service ut mot Kullavägen och Kristian II:s väg. Vidare redovisas markområde för anläggandet av en ny kombinerad gång-, cykel- och busstunnel i Södra vägens förlängning. En ny gång- och cykelbro föreslås över Kristian II:s väg.
Arkitektlaget
Ängelholms kommun

Inga kommentarer: