måndag 24 oktober 2011

Fd Postterminalen

Lund

Byggnad med 700 studentbostäder.

Atkins Yellon Niras Deloitte

Tomten är belägen intill ett blivande bostadsområde i anslutning till Brotorget norr om stadshuset. Vi föreslår att även denna del av området används primärt för bostadsändamål. Karaktären kan med fördel kontrastera och komplettera den redan planerade bebyggelsen. Läget alldeles intill järnvägen är samtidigt spännande och problematiskt. Platsen möjliggör en varierad skala som ger ett
dynamiskt uttryck på bebyggelsen som i sin skala kan variera och anpassa sig till närliggande gaturum, bebyggelse och järnväg. Som komplement till den dominerande flerbostadsbebyggelsen av
mer ordinär karaktär föreslår vi att Postterminalstomten bebyggs med Studentlägenheter. Bottenvåningen kompletteras med några mindre lokaler som kan innehålla mindre restaurang och nätbutik. Parkering placeras under gården och i bottenvåningen mot järnvägen.
Exploateringsgraden föreslås vara hög och möjliggöra ca 700 lägenheter.

Yellon

Inga kommentarer: