tisdag 20 september 2011

VILDVINET 1 OCH 2

Helsingborg

Planförslaget är överklagat.

Bostadshus med ca 45 lägenheter i fem och ett halvt plan med en totalhöjd på strax under 17.5 meter.
Arkitekt är White Arkitekter.

Flygbild över Tågaborg och planområdet med förslag på ny bostadsbebyggelse som underordnar sig
bebyggelsestrukturen inom resterande kvarteret Vildvinet.
Vy från korsningen Pålsjögatan - Tågagatan med förslag på ny kompletterande bebyggelse inom kvarteret
Vildvinet(White arkitekter).

SYFTE
Detaljplanen upprättas för att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse inomfastigheterna Vildvinet 1 och 2, samt att möjliggöra och beakta de förutsättningar som finns för en platsbildning och omgestaltning av korsningen Tågagatan/Pålsjögatan.
Helsingborg
White Arkitekter

Inga kommentarer: