lördag 11 juli 2015

Kongahälla Östra

Kungälv

Utställning 2015-07-10 - 2015-09-03

Förslaget innebär att östra delen av Kongahälla förtätas och kompletteras med cirka 250 nya bostäder, verksamheter, offentliga gator och torg, samt parkeringshus.

Bostadsbebyggelse möjliggörs i form av lamellhus i fyra till sju våningar och i form av tre punkthus, där två är på tolv våningar och ett är på 16 våningar. Det 16 våningar höga huset planeras som ett landmärke och en entrépunkt till området. Utöver det möjliggörs en komplettering av befintligt handelsområde med ca 3000 m2 tillkommande bruttoarea för handel och verksamheter. Vidare innehåller planen ett nytt evenemangstorg och en förlängning av Bäckparken som sträcker sig från Nordre älv till Kongahälla.

Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast i december 2015. För mer information om planen för Kongahälla Östra följ länken nedan till Kungälvs kommun.

Kvarter 3, 6, 7 och 10

Volymstudie av byggnaderna längs Bäckparken. I förgrunden Kongahälla Västra. KUB arkitekter.

Kvarter 14

Ett punkthus om 16 våningar planerat som ett landmärke och en entrépunkt till området.

Volymstudie av kvarter 14. Illustration Norconsult.
 Handel och verksamheter

Parkeringshus till vänster och Ica Maxi till höger med gemensam fasad. Utformningsstudier White arkitekter.

Illustration av ny större byggrätt i 2 våningar för handel och kontor. Illustration Två plus arkitekter.
Planområdet med kvartersbeteckningar mm.

Detaljplaneområde för Kongahälla Östra.


Karta: Kungälvs kommunKungälvs kommun:
Syftet med detaljplanen för Kongahälla Östra är att möjliggöra fortsatt utveckling av Kungälvs nya centrala stadsdel Kongahälla. Detaljplanen omfattar östra delområdet och innebär en förtätning av och komplettering till befintligt handelsområde, med bostäder, verksamheter, offentliga gator och torg, samt parkeringshus. Den föreslagna stadsstrukturen innebär att Kongahälla utvecklas som en förlängning av den befintliga bebyggelsen i centrum. Kongahälla är en viktig del i vidareutvecklingen av Kungälvs centrum.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
En projektgrupp inom kommunen har medverkat i planarbetet. I samarbete med kommunens
planavdelning har kommunen anlitat Norconsult AB för att ta fram planhandlingarna. Planhandläggare
på kommunen är Matilda Svenning. Medverkande från Norconsult är uppdragsledare
Gunnar Håkansson, samt handläggare Emmali Jansson, Janna Bordier, Moa Lipschütz
samt Karin Edeskog.
Kungälvs kommun
Norconsult
White arkitekter
KUB arkitekter

Inga kommentarer: