fredag 31 maj 2013

Heimdal

Uppsala

Samråd 2013-05-29- 2013-07-05

Projektet möjliggör byggandet av cirka 65 lägenheter och en utökad byggrätt för centrumverksam-het på cirka 2300 kvadratmeter.

Joliark och NCC.

Illustration som visar hur bebyggelsen inom planområdet kan utformas. Illustrationen är gjord av  Joliark.

Illustration visar hur bebyggelsen inom planområdet kan utformas och hur den påverkar siktlinjen från Svartbäcksgatan mot Domkyrkan. Illustrationen är gjord av Joliark.

Illustration som visar förslag på ny bebyggelse och dess relation till platsen och den befintliga byggnaden fd Hästens skofabrik. Joliark AB.


Kontoret för samhällsutveckling:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostäder och lokaler för verk-samhet i ett attraktivt läge. I detaljplanen föreslås bostadsbebyggelse med loka-ler för centrumändamål i delar av bottenvåningen. Utöver detta föreslås även att befintlig byggnad för centrumverksamhet och kontor byggs till med ytterligare lokaler för centrumverksamhet och kontor. Aktuellt projekt möjliggör byggande av cirka 65 lägenheter och en utökad byggrätt för centrumverksam-het på cirka 2300 kvadratmeter. 
Områdets centrala läge är attraktivt och lämpligt för bostadsbebyggelse och av stor betydelse för utvecklingen av Uppsalas stadskärna. Bebyggelse inom plan-området länkar samman de centrala delarna av staden med stadsdelen Svart-bäcken och bidrar till utvecklingen av Svartbäcksgatan som ett framtida stads-stråk. 
Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av kontoret för samhällsutveckling i samarbete med andra kommunala förvaltningar, sökanden NCC Boende AB och Masmästaren. Situationsplan och illustrationer har gjorts av Joliark AB. Solstudier har tagits fram av Joliark AB. Bullerutredning har gjorts av Åkerlöf Hallin Aku-stik. Riskanalys för grundläggningsarbeten, geoteknisk markundersökning och miljöteknisk markundersökning har gjorts av Bjerking/NCC.
Uppsala Kommun
Joliark

1 kommentar:

Mikael sa...

Vilken bluffbild med Uppsala domkyrka. Kyrkan är typ förstorad tre gånger för att få huset att se ut som att det ligger centralt. (se maps.google)