fredag 1 mars 2013

Pallas

Borås

Samråd 20 februari — 22 april 2013.

Bostäder, centrumverksamheter som hotell och kontor

Rosenbergs arkitekter


Fotomontage kv. Pallas, Rosenbergs Arkitekter AB Stockholm


Målpunkt i staden, modell Rosenbergs Arkitekter

Hallbergsplatsen (tidigt förslag med 3 parkerinsvåningar, nuvarande förslag är fyra), Rosenbergs Arkitekter
Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och förtätning av kvarteret Pallas med bostäder, centrumverksamheter som hotell och kontor i ett mycket centralt läge samt att skapa bättre förutsättningar för befintlig handelsgalleria och parkeringsanläggning. Projektet kommer att ge centrala Borås ett landmärke och markera Holmsgatans gamla dragning i nordsydlig riktning med en slits i fasad och påbyggnad och en gång som ger genomsiktlighet från Lilla Brogatan till Viskan. 
Förslaget består av ett 20-24 våningar högt punkthus i sydvästra hörnet med utsikt över Stadsparken. Den befintliga gallerian och parkeringshuset byggs på med 2 bostadsvåningar och de bildar en gård på plan 5, totalt 7 våningar. En glasbyggnad i ett plan längs Viskan ska innehålla lokaler för hotell, kontor eller café och en restaurang i hörnet mot Sandwalls plats. 
Promenadstråket längs med Viskan är viktigt för stadsbilden och planen ger möjlighet att anlägga brygga för att bredda Strandpromenaden. Både Strandpromenaden och Hallbergsplatsen är tänkta att rustas upp för att få samma kvalitetsnivå som Sandwalls plats. Parkeringsgaraget får en ny ramp med infart litet längre norrut än den befintliga. Mot Hallbergsplatsen planeras för studentbostäder.
Borås

Inga kommentarer: