torsdag 25 oktober 2012

Vitsippan

Borås

Samrådstiden pågår den 29 oktober — den 10 december

Ett 24 - 30 våningshus för bostäder med centrumfunktioner i marknära delar inom kvarteret Vitsippan.

Rosenbergs arkitekter


Rosenbergs arkitekter

Rosenbergs arkitekter

Rosenbergs arkitekter

Rosenbergs arkitekter

Rosenbergs arkitekter


Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjligöra för byggandet av ett 24 - 30 vånings hus för bostäder med centrumfunktioner i marknära delar inom kvarteret Vitsippan. Bostäder tillåts från och med våning 4. I hela byggrätten tillåts centrumfunktioner så som kontor, hotell, handel och annan service. Planen innefattar även ett parkeringshus i 7 våningar inom kvarteret Vulkanus. 
Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar. Arbetet har skett i samverkan med exploatören och Rosenbergs arkitekter. 
Planavdelningen
Tomas Rossing stadsarkitekt
Kristina Axelsson planarkitekt
Borås Stad

Inga kommentarer: