tisdag 16 oktober 2012

Östra Centrum

Partille

UTBYGGNAD AV CENTRALA PARTILLE - FRÅN FÖRORT TILL FÖRSTAD

Samrådstiden är 28 september - 29 oktober 2012

Detaljplanen är framtagen av White arkitekter i samarbete med Partille kommun.Samhällsbyggnadskontoret:
PLANENS SYFTE
Den nya stadsdelen ”östra centrum” ska utvecklas till en levande och inbjudande del av centrala Partille. Partille östra centrum ska bli en förlängning av centrum österut och föreslås innehåller bostadsbebyggelse, handel, kontor samt en ny arena. Offentliga rum och förstärkta stråk ska göra området attraktivt för fotgängare och cyklister. Planen är i ett led i Partille centrums utveckling från förort till förstad. Utvecklingen av Östra centrum innebär ett bostadsbyggande i ett stationsnära läge med god tillgänghet till kollektivtrafik. Förslaget innebär en förtätning inom en kilometer från stationsläget, helt i linje med GR strukturbild. 
Östra centrum innehåller idag främst industri- och lagerbyggnader samt rester från avrivna byggnader. Planförslaget redovisar en helt ny kvartersstruktur med hög exploatering och väl definierade gaturum samt tydliga privata och offentliga ytor. Gamla Kronvägen utformas som en stadsgata.
Planområdets närhet till E20 ställer krav en utformning som bidrar till att minska buller- och riskpåverkan. Utvecklingen av Östra centrum innebär att Skulltorpsmotet ges en ny utformning för att anpassa motet till den nya bebyggelsen och för att frigöra mark från den idag ytkrävande trafikplatsen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad centrumbebyggelse med handel, småskalig handel/service, kontor, bostäder samt ny evenemangs- och idrottsarena. Syftet är också att möjliggöra förändringar av Skulltorpsmotet och en ny påfart på E 20.

Partille kommun

Inga kommentarer: