onsdag 16 maj 2012

Göteborgs universitet - Nya kontorslokaler

Göteborg

På samråd till  2012-06-26.

Nya kontorslokaler till Göteborgs Universitet. 5 lokaliseringsalternativ.


Studerade lokaliseringsalternativ för GU:s lokalbehov


Bakgrund och syfte
Syftet med programarbetet är att studera förutsättningarna för att samla studentservice och den gemensamma förvaltningen för Göteborgs universitet, som idag hyr lokaler på ett flertal platser, i en ny byggnad i nära anslutning till det stora studentstråket längs med Vasagatan i Vasastan. Göteborgs universitet driver en långsiktig satsning tillsammans med kommunen att etablera universitetet som ett cityuniversitet med merparten av all utbildning i den centrala staden. Detta programarbete är ett led i denna utveckling. Programområdet tillhör stadsdelarna Vasastaden och Lorensberg som ligger i centrala Göteborg och karaktäriseras av en tät stenstadsbebyggelse varav mer än 2/3 är uppförd före år 1940. Helhetsmiljön och flera enskilda byggnader innehar ett högt kulturhistoriskt värde. Vasastaden ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården med skydd enligt Miljöbalken 3 kap. samt ingår i Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg, ett program för bevarande. Vasagatan är ett väl trafikerat och viktigt stråk genom stadsdelen. Genom åren har gatan utvecklats till Göteborgs studentstråk med ett rikt folkliv och en mängd caféer och restauranger. Vasagatan är ett huvudstråk för kollektivtrafiken och i gatans allé finns ett livligt trafikerat cykel- och gångstråk.

Göteborgs Stad

Inga kommentarer: