söndag 1 april 2012

Helgonagården 6:16 (Universitetsplatån etapp I)

Lund

PLANSAMRÅD 2 april – 18 maj 2012

Ett nytt kontorshus i 7 våningar för universitets samlade förvaltning

Fojab arkitekter

Illustration från Tornavägen av Fojab arkitekter
Illustration vy från Sölvegatan av FOJAB arkitekter
Illustrationsbild med förslag på utformning av en passage och entrégård
mellan administrationsbyggnad och genetikcentrum. FOJAB arkitekter
Stadsbyggnadskontoret:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ett nytt kontorshus i 7 våningar för universitets samlade förvaltning inom fastigheten Helgonagården 6:16. Byggnaden kommer att bli den första större byggnad som planläggs inom kunskapsstråkets centrala delar. Stor vikt har lagts vid att utforma en detaljplan och en byggnad som skall fungera som en inspiration och motor för fortsatt utveckling inom kunskapsstråket. Planen prövar även en byggrätt för universitets-, kontor-, och centrumverksamhet norr om föreslagen byggnad. Denna byggrätt gränsar till Spårvägen Lund C-ESS och det är önskvärt ur stadsbyggnadsperspektiv att möjliggöra bebyggelse med centrumfunktioner i anslutning till spårvägen och dess hållplatser. Föreslagna byggnader orienterar sig mot Tornavägen och ska bidra till att stärka gaturummet och binda samman sjukhusområdet och norra universitetsområdet.
Lund
Fojab

Inga kommentarer: